Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. Általános rendelkezések1. §


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az illetékességi területén e rendeletével

a)      építményadót,

b)      telekadót,

c)      iparűzési adót vezet be.


II. Építményadó


2. §


Az adó alapja az építmény m2–ben számított hasznos alapterülete.


3. §


(1)   Az adó éves mértéke: 60 Ft/m2.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az adó éves mértéke vállalkozás céljára használt üzlet, műhely, raktár esetén: 300 Ft/m2.

(3)   Az azonos telken fekvő adóköteles építmények alapterülete után az adót külön-külön kell megállapítani.


4. §


Adómentes a törvényben meghatározott kivételeken felül a lakóépületben lévő társasház és tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak közös tulajdonában álló, közös használatú helyiségek közül a fedett és oldalt zárt erkély, lodzsa, fedett terasz és tornác, tetőtér, belső lépcső, közlekedő, tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince, gyermekmegőrző, valamint házi mosoda, ha ezeket nem vállalkozási célra hasznosítják.5. §


(1) Mentes az adó alól az a magánszemély, aki a következő juttatásban részesül:


a)      vakok személyi járadéka,

b)      hadigondozottak ellátása,

c)      időskorúak járadéka,

d)     fogyatékossági támogatás.


(2) Mentes az adó alól az a 70. évét betöltött gépjárműtároló tulajdonos, akinek – a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának jövedelmét is figyelembe véve – az egy főre jutó jövedelme nem éri el a tárgyév január 1-jén érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét, feltéve, hogy a rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló és az életvitelszerűen lakott ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban azonos helyrajzi számon szerepel, vagy azonos társasházon belül van.


(1)   Az adómentesség és az adókedvezmény a pénzbeli szociális ellátás, illetve a jogosultsághoz előírt feltétel megállapítását, keletkezését vagy megszűnését követő félév első napján keletkezik, illetve szűnik meg.


III. Telekadó


6. §


(1) Az adó alapja a telek m2 -ben számított területe.

(2) Az adó mértéke: 20 Ft/m2.


8. §


(1)   Az a vállalkozó, akinek éves adófizetési kötelezettsége a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a tárgyévi adója 10%-nak felhasználására önkormányzati közérdekű célt jelölhet meg:

a)      oktatási, szakképzési feladatokra,

b)      kulturális célra,

c)      közbiztonsági célra.

(2)   A vállalkozó az (1) bekezdés szerinti felajánlásáról az adóév február 28-ig tájékoztatja a jegyzőt.

(3)   Nem jelölhet meg az adózó olyan közérdekű célt, amely az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a beruházási, a felújítási vagy az önkormányzat szervezeti egységeinek feladatai között egyedileg meghatározva szerepel.


V. Eljárási szabályok


9. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, a helyi adókról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


VI. Záró rendelkezések


10. §


(1)     Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelete.