Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003.(XII.09.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003.(XII.09.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003. (XII. 09.) rendelet (továbbiakban: R) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § Az R. a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:

1.melléklet: a Szabályozási Tervlap, Külterület (továbbiakban: SZT1 szabályozási tervlap) című,

2.melléklet: Szabályozási és övezeti terv (belterület, Várbalog) (továbbiakban: SZT2 szabályozási tervlap).”2. §

Az R. 7. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik:


„(5)


Építési övezeti jel:

Lf      O         15%

4,5      K/-/1400


a)Minimális telekméret:                                szélesség: kialakult

                                                                         mélység: -

                                                                         terület: 1400 m2

b)Beépítési maximum:                                  15%

c)Maximális építménymagasság:                  4,5 m


d)Beépítési mód:                                          oldalhatáron álló

e)Építési hely:                                              SZT2 terv szerint. Amennyiben a terv nem jelöli: előkert 5,0 m, oldalkert 10,0 m, hátsókert 6,0 m.

f)Legkisebb zöldfelület:                              a telekterület 60%-a

g)Beépítés feltételének közműv. mértéke: teljes (csapadékvíz elvezetés az útháló-zat menti nyílt árokhálózattal)”


3. §

Az R. 9. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:


„(3)


Építési övezeti jel:

Vt         O        25%

6,0      1000


a)Minimális telekméret:                                terület: 1000 m2

b)Beépítési maximum:                                  25%

c)Maximális építménymagasság:                  6,0 m

d)Épületek tömegalakítása, illeszkedés:       a meglévő jellemző épületformákhoz

                                                                  igazodóan

e)Beépítési mód:                                          oldalhatáron álló

f)Legkisebb zöldfelület:                              40%

g)Beépítés feltételének közműv. mértéke: teljes (csapadékvíz elvezetés az útháló-zat menti nyílt árokhálózattal)”
4. §

Hatályát veszti az R. Szabályozási Tervlap, Belterület című melléklete.5. §

Ez a rendelet 2015. december 30. napján lép hatályba.