Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Várbalog Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegét 52.762.269 forintban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 52.762.269 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 52.762.269 forint,

c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete): 0 ezer forint.2. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  20.150.952 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     14.200.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             100.000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevétel                                                                  18.311.317 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          52.762.269 forint.


(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               42.210.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei                                                   10.552.269 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             34.450.952 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        18.311.317 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból bevétellel.


3. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           6.344.100 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              1.739.367 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              12.252.140 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              2.400.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          4.503.835 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     3.973.323 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       20.870.200 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) K9.  Finanszírozási kiadás                                                                            677.604 forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                           52.762.269 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                42.210.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                      0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                   10.552.269 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              27.916.746 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         24.845.523 forint.4. § 

Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

  aa) Tárgyi eszköz és készletbeszerzés (hótoló lapát)                                  1 000 000 forint,

  ab) Járdaépítés                                                                                        2.575.323 forint,

  ac) Emlékpark                                                                                            300 000 forint,

  ad) Tárgyi eszköz beszerzés                                                                       100.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

     ba) Orvosi rendelő felújítása és parkoló kialakítása                                  1 000 000 forint,

     bb) Útfelújítás (Győzelem, Hunyadi utca)                                               11 000 000 forint,

     bc) Útfelújítás (Kázméri út)                                                                     1 000 000 forint

     bd) Temető közvilágítás kiépítése és ravatalozó felújítása                        3 000 000 forint,

     be) Kultúrház tetőszerkezetének cseréje                                                 2 577 000 forint,

     bf) Községháza tetőszerkezetének cseréje                                                       2 293.200 forint.   5. §


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2.400.000 forint.6. §Az Önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék                                                                                                     0 forint,

b) a céltartalék                                                                                                                 0 forint.

7. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -  létszám-előirányzata 1 fő.


8. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 6.958.883 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.958.883 forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                    6.958.883 forint,

ebből:

      da) működési célú                                                                                                0 forint,

      db) felhalmozási célú                                                                               6.958.883 forint


(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, 6.958.883 forint előző évi pénzmaradvány igénybevételével történik.9. §


A költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges lenne.10. §


(1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2. melléklet.

(2) A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 3. melléklet.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által lakosság részére nyújtott közvetett támogatások összegeit az 5. melléklet tartalmazza.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. §


(1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) bekezdésben foglalt eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


12. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait 200.000,- forint összegig módosítsa és a kiadási előirányzatok között 200.000,- forint összegig átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
17.92 KB
2. számú melléklet
23.48 KB
3. számú melléklet
18.15 KB
4. számú melléklet
19.34 KB
5. számú melléklet
17.98 KB