Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztasági- védelem helyi szabályozásáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  


Általános rendelkezések


1. §

                                                            A rendelet hatálya


 1.  A rendelet hatálya kiterjed Várbalog község közigazgatási területére.


 1.  A rendelet személyi hatálya Várbalog Község közigazgatási területén kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

A jelen rendelet alkalmazása szempontjából


 1.  Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező, és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradvány) a továbbiakban: kerti hulladék.


 1.  Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.


 1.  Légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból, vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat.


 1. Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.


 1. Szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak.

Égetésére vonatkozó szabályok


3. §


 1.  A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással célszerű hasznosítani.

                                                         

 1.  A kerti hulladék elszállítására, évente szervezett lomtalanítási akció vehető igénybe, melyet a közszolgáltató szervez a község közigazgatási területén.


 1.  A szokásos háztartási hulladék mennyiségét meghaladó kerti hulladék – lomtalanítási akción kívüli- kezeléséről, ártalmatlanításáról a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.


 1.  Kerti hulladék égetése közterületen tilos.


 1.  Az égetés egész évben megengedett, kivéve az országosan, vagy helyileg elrendelt tűzgyújtási tilalom alatt.


 1.  Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égestés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Veszély esetén a tűz oltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetést csak olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.


 1.  Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladékot) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst – illetve koromképződést esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.


 1.  A lakott területen kívül is kizárólag kerti hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni.


 1.  Külterületen lábon álló növényzetet vagy növényi hulladékot égetni csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad.


 1.  Az égethető avaron és kerti hulladékon kívül minden egyéb hulladék égetése tilos.

(11) Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

(12) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep-és parlagterület, tartó és szalma égetéséhez, valamint erdőterületem tűz gyújtásához.

                        


4.§


 1.  A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtásai tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


 1.  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.


 1. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha nincs rá szükség a tüzet azonnal el kell oltani.


 1.  A tűzgyújtás és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.


 1.  Természetvédelmi területen, valamint az erdő területén és annak 200 m-es körzetében tüzet gyújtani csak kiépített és kijelölt tűzrakóhelyen szabad.

5. §

(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2)A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, valamint az egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

(3) Hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos.

(4) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető-


6.§

Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló 7/2008. (VIII.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.