Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

(1) Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) elismeri és támogatja a civil szervezetek, valamint az egyházak helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományok teremtése és ápolása területén végzett tevékenységet.


(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti tevékenységek támogatására, Várbalog Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) anyagi lehetőségei függvényében, pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást biztosít. 


(3)A (2) bekezdés szerinti támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben állapítja meg.


A rendelet hatálya


2.

(1) Támogatásban részesülhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott szervezet (a továbbiakban együtt: civil szervezet), valamint egyház, ha:

a)bejegyzett székhelye Várbalog község közigazgatási területén van vagy Várbalogon tagszervezete, fiókszervezete működik;

b)tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Várbalog község érdekében végzi;

c)a bíróság nyilvántartásába vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi.(2)   Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, egyház:

a)amelynek köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása van, vagy

b)közvetlen politikai tevékenységet folytat, avagy

  c)éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését nem helyezte letétbe vagy tette közzé.


A pályázatok benyújtási és elbírálási rendje

3.§


(1)A pályázatot a Képviselő-testület minden év március 31-ig írja ki az éves költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően, az abban elkülönített keretösszeg erejéig.

(2)A pályázati kiírás nyilvános, melyet az Önkormányzat honlapján, valamint a hivatalos hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(3)A pályázatokat írásban, az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapon lehet benyújtani a Képviselő-testülethez címezve.

(4)Amennyiben a pályázat benyújtása hiányos, a Kirendeltség-vezető felhívja írásban a pályázót, hogy a hiányosságot a Képviselő-testület soron következő üléséig pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

(5)A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követő soron következő ülésén dönt. 


A pénzügyi támogatás felhasználása


5. §(1)A támogatás felhasználására a polgármester az Önkormányzat nevében a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevővel.

(2)A támogatás összegének támogatott részére történő kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül kell gondoskodni. Működési költségekre biztosított támogatás esetén időarányosan, rendezvény támogatása esetén egy összegben kerül kifizetésre a megítélt összeg.

(3)A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. Eltérő célra történő felhasználásra csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselőt-testület előzetesen hozzájárult.A támogatás elszámolása


6. §


(1)A támogatott a támogatásról a megvalósított pályázati cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a 2. melléklet szerinti elszámoló lap nyomtatványon tételesen köteles elszámolni a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltség-vezetője felé.

(2)Az elszámoláshoz az elszámolásra kötelezettnek csatolni kell az elszámolásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell a következők szerint:

a)a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: „A számlán szereplő tétel/ek (vagy ebből ……..- Ft összeg) csak Várbalog Község Önkormányzata felé elszámolva a…….. számú támogatási szerződésre”, majd a záradékolást követően lehet fénymásolni;

b)az elszámoláshoz benyújtott fénymásolt számlán fel kell tüntetni: „A számla az eredetivel mindenben megegyezik, (dátum és aláírás)”.


(3)Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, az elszámolás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat fel kell hívni az elszámolás kiegészítésére.

(4)Amennyiben az elszámolásra kötelezett az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a kötelezettségét elmulasztotta.

(5)Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, valamint 5 évig nem részesíthető támogatásban azon civil szervezetet, amely

a)a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást nyer, hogy nem jogosult a támogatás igénybevételére,

b)a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, és ezt a Képviselő-testület határozatba foglalja,

c)a kapott támogatást a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

(6)Amennyiben a támogatott a tárgyévi támogatást nem használta fel teljes egészében, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján lehetőség van a maradvány tárgyévet követő évben történő felhasználásra.

(7) Pénzügyi támogatás mellett az Önkormányzat a civil szervezetek, egyház munkáját más módon, a működéshez szükséges ingatlan és infrastruktúra biztosításával, valamint tárgyi eszközök átadásával is segíti.

(8)A civil szervezetek, egyházak munkájának segítésére és a működési feltételek biztosítására az Önkormányzat a tulajdonában álló Fő utca 2. szám alatti egykori általános iskola épületét, valamint a Katona József utca 11. szám alatti sportpálya területét jelöli ki.


. §A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.