Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatról szóló 2/2013. (I. 10.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el1. §


Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 10.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:]

„a) 1. melléklet: SZT3/3M jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület, Albertkázmérpuszta) (továbbiakban: övezeti terv)”


2. §


 (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A beépíthető legkisebb telek területe 900 m2.”3. §


Az R. 19. § (5) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A falusias lakóterület LfL2, LfL6 és LfL7 jelű alövezetében.”


4. §


Az R. 6. melléklete kiegészül a következő LfL2 jelű övezettel és az arra vonatkozó előírásokkal                                    


Az építési    hely

elhelyezkedése

előkert

oldalkert

hátsókert

oldalhatáron álló

kialakult, vagy 5,0 m

5,0 m

15,0 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


15%


legkisebb zöldfelület /%/


50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


3,5 m


szélesség /m/

15,0 m

Telekalakítás

mélység /m/

50,0 m


terület /m2/

900 m25. §


Hatályát veszti az R.SZT3/2M jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület, Albertkázmérpuszta) című 1. melléklete.


6. §


 Ez a rendelet 2017. október 14. napján lép hatályba.