Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (X.17.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (X.17.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003. (XII. 09.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ban biztosított, az állami főépítész véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.09.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az R. a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:

1.melléklet: Szabályozási Tervlap, Külterület (továbbiakban: SZT1 szabályozási tervlap) című tervlap 2. mellékletben nem módosított területekre

2.melléklet: Szabályozási és övezeti terv (külterület) című, SZT1/1M rajzszámú terv módosítással érintett terület határa jellel jelölt területe

3.melléklet: Szabályozási és övezeti terv (belterület, Várbalog) (továbbiakban: SZT2/6M szabályozási tervlap).”


2. § (1) Az R. 14. §-ának megnevezése helyébe a következő rendelkezés lép

A közlekedési területekre (KÖ, KÖu) vonatkozó részletes szabályok


(2) Az R. 14. § (1) bekezdésének „02/1, 131, 31, 053, 0157, 0104-es hrsz.-ú országos közút” szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) a szabályozási terveken KÖuM jellel jelölt terület


(3) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A közút területek besorolása az úthálózatban betöltött szerepük szerint:

  1. Országos közút
  1. országos mellékút
  1. Helyi közút
  1. kiszolgáló út          B.VI.d.A.50.


(4) Az R. 14. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

(5) A szabályozási terveken jelölt szabályozási vonalak útépítési tervekkel pontosítottan legfeljebb ±2,0m mértékkel elmozdíthatók.3. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az R. SZT1 szabályozási tervlapnak az e rendelet 2. mellékletén módosítással érintett terület határa jellel jelölt területre vonatkozó rendelkezése, valamint az R. SZT2 Szabályozási és övezeti terv (belterület, Várbalog) című melléklete. 


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2017. október 17. napján lép hatályba.