Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003. (XII. 09.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 13/2003. (XII.09.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az R. a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:

a) 1. melléklet: Szabályozási Tervlap, Külterület (továbbiakban: SZT1 szabályozási tervlap) című tervlap 2. és 4. mellékletben nem módosított területekre

b) 2. melléklet: Szabályozási és övezeti terv (külterület) című, SZT1/1M rajzszámú terv módosítással érintett terület határa jellel jelölt területe

 c) 3. melléklet: Szabályozási és övezeti terv (belterület, Várbalog) (továbbiakban: SZT2/7M szabályozási tervlap)

d) 4. melléklet: Szabályozási és övezeti terv (külterület) című, SZT1/2M rajzszámú terv módosítással érintett terület határa jellel jelölt területe.


2. § A R. 7. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

f) Építési hely határa:              előkerti határvonal: kialakult, vagy 5,0 m

oldalkerti határvonal: a kialakult beépítési oldal szerinti oldalhatártól mért 15,0 m

hátsókerti határvonal: az SZT2 terv szerint


3. § A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


4. § Hatályát veszti

 a) a R. 1. mellékletének ezen rendelet 2. mellékletén módosítással érintett terület határa jellel jelölt területre vonatkozó rendelkezése.


5. § Ez a rendelet 2019. július 25. napján lép hatályba. Csatolmányok

Megnevezés méret
Szabályozási és övezeti terv
794.54 KB
Szabályozási és övezeti terv (külterület)
1.69 MB