Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete
Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatról szóló 2/2013. (I. 10.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 10.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:]

a) 1. melléklet: SZT3/5M jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület, Albertkázmérpuszta) (továbbiakban: övezeti terv)


2. § (1) Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:

(2) Az oldalhatáron álló építési hely K-Ny-i telekfekvésnél az északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a nyugati oldalhatáron áll, kivéve az LfL5 jelű övezetet.


3. § (1) Az R. 19. §-a kiegészül a következő (9)-(10) bekezdéssel

(9) A falusias lakóterület LfL10 jelű alövezetében

  1. fő funkciót hordozó épületként telkenként

aa) egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el;

  1. a fő funkciót kiegészítő épületként

ba) gépjármű és egyéb tároló;

  1. az építési helyen belül az építési hely előkerti határvonalára vagy ahhoz legközelebb az aa) alpontban felsorolt épület építhető;
  2. a fő funkciót hordozó épület

da) homlokzatmagassága 7,5 m lehet.

(10) A falusias lakóterület LfL11 és LfL12 jelű alövezetében

  1. fő funkciót hordozó épületként telkenként

aa) egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el;

  1. a fő funkciót kiegészítő épületként

ba) gépjármű és egyéb tároló;

  1. az építési helyen belül az építési hely előkerti határvonalára vagy ahhoz legközelebb az aa) alpontban felsorolt épület építhető;
  2. a fő funkciót hordozó épület

da) homlokzatmagassága az LfL11 jelű övezetben 3,5 m, az LfL12 jelű övezetben 4,5 m lehet.


4. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


. § (1) A R. 6. mellékletének LfL5 jelű övezete és az arra vonatkozó előírások helyébe a következő előírás lép:                                    


Az építési hely

elhelyezkedéseelőkert

oldalkert


hátsókert

oldalhatáron álló azzal, hogy az övezet keleti és nyugati határa mentén 5,0 m-es beépítetlen sáv tartandó

kialakult

5,0 m


15,0 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/

15%


legkisebb zöldfelület /%/

50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


3,5 m azzal, hogy a templom építménymagassága meghaladhatja az előírtat


legkisebb szélesség /m/

35,0 m, azzal, hogy a templom esetében 50,0 m

Telekalakítás

mélység /m/

kialakult


terület /m2/

kialakult, vagy 2500 m2(2) A R. 6. melléklete kiegészül a következő LfL11, valamint LfL12 jelű övezettel és az arra vonatkozó előírásokkal
                                    Az építési hely

elhelyezkedése

előkert

oldalkert

hátsókert

oldalhatáron álló

5,0 m

6,0 m

10,0 m

szabadon álló

5,0 m

6,0 m

10,0 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/

20%

20%


legkisebb zöldfelület /%/

50%

50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


3,5 m


4,5 m


szélesség /m/

25,0 m

20,0 m

Telekalakítás

mélység /m/

50,0 m

-


terület /m2/

1500 m2

1500 m2
6. § Ez a rendelet 2019.  július 25. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Szabályozási és övezeti terv
807.04 KB
Szabályozási és övezeti terv (külterület)
1.69 MB