Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.10.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Várbalog község településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A településképi szempontból meghatározó területen

a) az eredeti telekformációt a 3. melléklet megőrzendő telekszerkezet jellel jelölt területén meg kell őrizni a b) bekezdés figyelembe vételével,

b) telekhatárrendezés és telekegyesítés abban az esetben végezhető, amennyiben

ba) az eredeti telekformációhoz közelebbi telekformáció jön létre,

bb) az eredeti telekformáció már nem állítható vissza.


2. § A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet 2019,. július 11. napján lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
2 MB